Doelstellingen KempenStroom

Landelijk is in 2019, in samenspraak met alle belanghebbende partijen en organisaties, het Klimaatakkoord opgesteld, waarin afspraken gemaakt zijn om klimaatverandering tegen te gaan. Het opwekken van duurzame energie is daar onderdeel van. Bij die opwek dient er naar gestreefd te worden dat 50% eigendom wordt van de lokale omgeving.

Vervolgens is in 30 energieregio’s gekeken hoe dit het beste per regio gerealiseerd kan worden. Dit heeft zich vertaald in de RES (Regionale Energiestrategie), een document per regio waarin gekeken wordt naar de energietransitie: hoe kan er lokaal meer duurzame energie opgewekt worden, hoe zit het met de energie opslag, het energienetwerk etc. Het werkgebied van KempenStroom valt onder de RES van de MRE (Metropool Regio Eindhoven = 21 gemeenten van Zuidoost Brabant)

Coöperatie KempenStroom U.A. wil in samenwerking met gemeentes en ontwikkelaars werken aan het opzetten van projecten voor grootschalige duurzame energieopwekking, zowel door zon als door wind.

Hierbij is de participatie van omwonenden erg belangrijk, in brede maatschappelijke zin. Dus de betrokkenheid van inwoners van de Kempen bij o.a. de besluitvorming in gemeentes en bij de projectontwikkeling, met name de landschappelijke inpassing van de te bouwen installaties. In haar werkgebied bouwt KempenStroom aan een langdurige samenwerkingsrelatie met gemeenten en bedrijven.

KempenStroom vindt het belangrijk dat:

  • vanaf het begin van de ontwikkeling van nieuwe projecten, aanwonenden, grondeigenaren en belangengroepen volwaardig en gelijkwaardig betrokken worden.
  • inwoners en bedrijven van de Kempen kunnen participeren, ondermeer financieel, in de lokale opwekking van duurzame energie en daardoor zeggenschap krijgen en meedelen in de winst. Op die manier wil KempenStroom  de 50% eigendom uit het klimaatakkoord realiseren.
  • de gemaakte winsten in de regio blijven, door naast het betalen van rente over het door de leden ingebrachte geld, ook maatschappelijk projecten in de omgeving van onze energie-installaties mee te financieren. Daarnaast wil KempenStroom ook nieuwe projecten ondersteunen die bijdragen aan de energietransitie en/of aan de verduurzaming van onze leefomgeving.