Wil je meewerken aan een collectieve, duurzame energievoorziening in de Kempen?

Het is de ambitie van Coöperatie KempenStroom om over enkele jaren in de Kempen over een eigen duurzame energievoorziening te kunnen beschikken, waar ook jij tegen een eerlijke en stabiele prijs energie van krijgt.

Hoe kun jij daaraan meewerken?

Je kunt daaraan meewerken door lid te worden van KempenStroom en door de bouw van duurzame energieprojecten financieel mogelijk te maken.

KempenStroom bouwt zonnedaken en zonneparken om in deze regio grootschalig duurzame stroom op te wekken. Veel stroom, want we gaan steeds meer stroom gebruiken. Ook van windmolens, want met alleen zonneparken kan er niet voldoende energie opgewekt worden om aan de vraag te voldoen. Daarvoor is ook grootschalige energieopslag hard nodig.

Over enkele jaren wil KempenStroom stroom gaan leveren aan haar leden. En, wat je thuis over hebt lever je dan aan KempenStroom. Kempenstroom zorgt voor een eerlijke stroomprijs. Die zal goedkoper zijn dan je nu gewend bent want zelf opgewekte duurzame energie is nu eenmaal goedkoper. Dus een onafhankelijke energieleverancier, los van fossiele brandstoffen. En KempenStroom is een coöperatie: dus de leden zijn de baas!

Kan dat? Ja dat kan, maar dan moeten er nog wel een aantal stappen gezet worden en hopen dat de wetgeving inderdaad wordt aangepast. Het is dus niet van vandaag op morgen geregeld, maar het kan ook binnen een paar jaar al zover zijn.

KempenStroom

KempenStroom is een coöperatie van inwoners uit de Kempen en omgeving die zich wil inzetten voor het lokaal opwekken van duurzame energie. Hiervoor wil KempenStroom zich toeleggen op het ontwikkelen, bouwen en beheren van grootschalige installaties zoals zonnedaken, zonneparken en windmolens.

Deze installaties zullen binnen haar werkgebied worden gebouwd, op door de gemeentes aangewezen locaties. Als werkgebied zien we voorlopig de volgende gemeenten: Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel de Mierden, Valkenswaard, Waalre en Veldhoven.

Hierbij vindt KempenStroom het erg belangrijk dat omwonenden van die locaties vanaf het begin nauw betrokken worden bij de ontwikkeling van nieuwe installaties, en daar ook financieel van kunnen profiteren.

Doelstellingen KempenStroom

Landelijk is in 2019, in samenspraak met alle belanghebbende partijen en organisaties, het Klimaatakkoord opgesteld, waarin afspraken gemaakt zijn om klimaatverandering tegen te gaan. Het opwekken van duurzame energie is daar onderdeel van. Bij die opwek dient er naar gestreefd te worden dat 50% eigendom wordt van de lokale omgeving.

Vervolgens is in 30 energieregio’s gekeken hoe dit het beste per regio gerealiseerd kan worden. Dit heeft zich vertaald in de RES (Regionale Energiestrategie), een document per regio waarin gekeken wordt naar de energietransitie: hoe kan er lokaal meer duurzame energie opgewekt worden, hoe zit het met de energie opslag, het energienetwerk etc. Het werkgebied van KempenStroom valt onder de RES van de MRE (Metropool Regio Eindhoven = 21 gemeenten van Zuidoost Brabant)

Coöperatie KempenStroom U.A. wil in samenwerking met gemeentes en ontwikkelaars werken aan het opzetten van projecten voor grootschalige duurzame energieopwekking, zowel door zon als door wind.

Hierbij is de participatie van omwonenden erg belangrijk, in brede maatschappelijke zin. Dus de betrokkenheid van inwoners van de Kempen bij o.a. de besluitvorming in gemeentes en bij de projectontwikkeling, met name de landschappelijke inpassing van de te bouwen installaties. In haar werkgebied bouwt KempenStroom aan een langdurige samenwerkingsrelatie met gemeenten en bedrijven.

KempenStroom vindt het belangrijk dat:

  • vanaf het begin van de ontwikkeling van nieuwe projecten, aanwonenden, grondeigenaren en belangengroepen volwaardig en gelijkwaardig betrokken worden.
  • inwoners en bedrijven van de Kempen kunnen participeren, ondermeer financieel, in de lokale opwekking van duurzame energie en daardoor zeggenschap krijgen en meedelen in de winst. Op die manier wil KempenStroom  de 50% eigendom uit het klimaatakkoord realiseren.
  • de gemaakte winsten in de regio blijven, door naast het betalen van rente over het door de leden ingebrachte geld, ook maatschappelijk projecten in de omgeving van onze energie-installaties mee te financieren. Daarnaast wil KempenStroom ook nieuwe projecten ondersteunen die bijdragen aan de energietransitie en/of aan de verduurzaming van onze leefomgeving.