Zonnepark Kriekampen, samenwerking tussen TPSolar en KempenStroom

De gemeente Oirschot heeft in juni 2021 de locatie Kriekampen aangewezen als zoekgebied voor de ontwikkeling van zonnevelden. TPSolar heeft in samenwerking met KempenStroom en 8 grondeigenaren een zonnepark-initiatief opgezet voor deze locatie. De Kriekampen is gelegen tussen de snelweg A58 en het Wilhelminakanaal en zal circa 19 hectare beslaan. In oktober 2022 heeft de Gemeente Oirschot de omgevingsvergunning verleend. Er zijn geen bezwaren ingediend en hiermee is de vergunning in december 2022 onherroepelijk.

Algemene informatie Zonnepark Kriekampen

 • Locatie valt binnen aangewezen zoekgebied voor zonne-energie
 • 19 hectare groot
 • Vermogen van 25MWp
 • Opwerk groene stroom staat gelijk aan het jaarverbruik van ongeveer 6.800 gemiddelde Nederlandse gezinnen
 • Ontwerp in samenspraak met de omgeving vormgegeven
 • Voor inwoners Oirschot (en van de andere Kempengemeenten) verschillende mogelijkheden om te participeren en mee profiteren van het zonnepark
 • 50% lokaal eigendom
 • Door ruimte te geven aan natuurontwikkeling levert het zonnepark een bredere bijdrage aan een duurzaam landschap
 • Tussen de zonnepanelen en om de zonneweide heen is er veel vrije ruimte die niet gebruikt wordt voor zonnepanelen. Het is de bedoeling deze ruimte zo in te richten, dat door middel van (bloemen)beplanting en bijenhotels zoveel mogelijk wordt bijgedragen aan de natuur en de biodiversiteit in het gebied. Alle bestaande groenstructuren in het gebied worden gerespecteerd en waar mogelijk versterkt.
 • Uitgebreidere informatie over Kriekampen is te vinden op de website van TPSolar: www.tpsolar.nl/kriekampen.

KempenStroom

Voor KempenStroom is 50% lokale participatie van projecten voor het opwekken van grootschalige duurzame energie erg belangrijk. Zij zet zich ervoor in om inwoners van de Kempen in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de projectontwikkeling en besluitvorming rond nieuwe projecten. De Coöperatie streeft naar een volwaardige betrokkenheid van de belanghebbenden, zodat men vanaf het begin af aan betrokken kan zijn bij een gedegen opzet van de projecten, zoals onder andere een goede landschappelijke inpassing.

Het project Kriekampen past zeer goed binnen de doelstellingen van KempenStroom. Voor de ontwikkeling van zonnepark Kriekampen is KempenStroom een intentieovereenkomst aangegaan met TPSolar (voor meer informatie, zie www.tpsolar.nl). KempenStroom en TPSolar praten met omwonenden, belanghebbenden en grondeigenaren over de ontwikkeling van de Kriekampen. Op deze manier proberen TPSolar en de Coöperatie dit project zo goed mogelijk in de lokale situatie in te passen.

Inwoners en bedrijven van de Kempen kunnen op termijn financieel participeren in de projecten van KempenStroom, waaronder Zonnepark Kriekampen. Dit kan je doen door lid te worden van de Coöperatie, waarna je in de toekomst kan participeren in projecten, door het aankopen van KempenStroomDelen. Hiermee kan je zeggenschap krijgen en meedelen in de winst.

Binnen KempenStroom is veel kennis en ervaring aanwezig met de coöperatieve aanpak voor grootschalige duurzame energieopwekking, oa van Zonnepark Welschap en diverse zonnedaken.

Het was vanaf 1 januari 2022 mogelijk om lid te worden van Coöperatie KempenStroom. Een andere mogelijkheid is dat je je kosteloos op kan geven als belangstellende van KempenStroom. In beide bevallen wordt je op de hoogte gehouden van de vorderingen van de projecten van KempenStroom. Opgeven kan via deze website, via Aanmelden Lidmaatschap of Interesse KempenStroom.

Vanaf medio 2023 was het voor leden mogelijk om KempenStroomDelen te kopen en daadwerkelijk te participeren in de ontwikkeling van KempenStroom projecten. Dat was voor het eerste project van KempenStroom: Zonnedak de Hoeve. In het najaar van 2024 verwachten we te beginnen met uitgave van KempenStroomDelen voor Zonnepark Kriekampen. Jaarlijks wordt in de Algemene Ledenvergadering het uit te keren bedrag per KempenStroomDeel vastgesteld, op basis van de behaalde resultaten.

Een gedeelte van de winst uit grootschalige energieopwekking gaat o.a. gebruikt worden voor investeringen in lokale maatschappelijke doeleinden en duurzame ontwikkelingen.

In de onderste balk van deze website zijn de statuten van KempenStroom te vinden. In de toekomst worden ook het huishoudelijk reglement en het participatie reglement op de website geplaatst.

KempenStroom gaat in de komende tijd een PR campagne starten, waarmee bekendheid gegeven wordt aan Coöperatie KempenStroom, de doelstellingen van de coöperatie en hoe men kan participeren in projecten zoals Zonnepark Kriekampen.

De plannen voor PR van KempenStroom lopen via:

 • Plaatselijke en regionale kranten
 • Energieloketten van KempenEnergie
 • Informatiecentrum Veldhoven Duurzaam
 • Nieuwbrieven naar de achterban van KempenEnergie en Veldhoven Duurzaam
 • Informatiebijeenkomsten in de Kempen
 • Website KempenStroom (www.kempenstroom.nl)
 • Social media (LinkedIn, Facebook, Instagram, Google Ads)
 • Digitale kanalen van de diverse gemeentes in de Kempen
 • Omroep Brabant